Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Ry Vinterbadeklub

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er:

a) fremme vinterbadning i Ry-området generelt.

b) skabe rammer for vinterbadning i form af f.eks. en permanent saunafacilitet

c) sikre en bæredygtig økonomi i etablering og drift af rammerne

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enkeltpersoner og virksomheder, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Enkeltpersoner, der melder sig som frivillige, organiseres i en frivilliggruppe.

Stk. 2. Medlemskabet bekræftes ved betalt kontingent og følger regnskabsåret.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt efter afslutning af regnskabsåret og før opstart af ny vinterbadesæson og indkaldes med mindst tre ugers varsel på sociale medier, mail til medlemmerne og/eller ved annoncering i den lokale ugeavis.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af stemmetællere  

2. Valg af dirigent  

3. Formandens beretning  

4. Regnskabsaflæggelse  

5. Behandling af indkomne forslag  

6. Fastsættelse af kontingent  

7. Godkendelse af budget  

8. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter  

9. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant 

10. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 30. juni forud for den ordinære generalforsamling.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden som minimum består af sekretæren og kassereren. Der kan vælges op til fem medlemmer af bestyrelsen. I fald der er et lige antal bestyrelsesmedlemmer er formandens stemme udslagsgivende. Foreningens første bestyrelse vælges på den stiftende generalforsamling.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen. Ved det første valg til bestyrelsen vælges to dog for et år.

Stk. 4. Genvalg/genudpegning kan finde sted.

Stk. 5. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 6. Evt. personale og konsulenter, aflønnet af Foreningen Ry Vinterbadeklub, kan ikke vælges til bestyrelsen.

Stk. 7. Bestyrelsen afholder min. 1 bestyrelsesmøde pr. kvartal, og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver under ansvar for bestyrelsen. F. eks.:

Organisering af frivillige Koordinering af arrangementskalender Ansøgninger om tilladelser Ansøgning om økonomi Etc. ….

Stk. 8. Formanden – og i formandens fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår går fra 1. juli – 30. juni.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. På den sidste generalforsamling kræves dog kun simpelt flertal.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§ 11. Datering

Stk. 1. Således vedtaget den 20. juni 2017.